ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

10 July, 2015

mp naazimge qalamun

އެކަނިވެރިވީ ދުވަހުގައި، އެކުގައި އުޅުނު މީހުން މަތިން
ދެކަނިވެރިވީމާ ހަނދާން ނެތިގެން ދިޔައީމާ ރޮއި ހެދިން

މާކުރިން އެކުގައި އުޅުނުހާ މަހުޖަނުންނާއި ތާޖަރުން
ތާކު މީހަކު ދަންނަ ހުރިކަން ނުދެނެހުރިކަން ދެނެހުރިން

ނެތް އަޅާލާނެ އިޔާރެއް ވާގިވެރިވާނެ ކަތެއް
ނެތް ދުވަހުގައި ދޫނުކޮށް ހިތްވަރުކުރަން ހިތްވަރުދިނިން

ކާކުތޯ މަދަދެއްދިނީ އަދި ކާކުތޯ އަނގައިން ބުނީ
ކާކު ކީއްކަންކޮށްދިނީ ދަންނާނެ އޭރުގެ އެކުވެރިން

ރޭވިހުރިހާ ރޭވުމެއް ރާވާ ހަޤީޤަތަކަށް ހަދަން
ރޭވިގޮތުގައި ކަންކުރަން ޘާބިތުކަމާއެކު ދެމިހުރިން

އޭރުކުރިމަތިލާންޖެހުނު ހަމަކޮންމެފަދަ ގޮންޖެހުމަކަށް
ރޭރުނުވެ ކުރިމަތިލަމުން ކުޅިފަސް ލިބޭތޯ ވެސް ބެލިން

ޖާނަށާއި މާލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ވިސްނާނުލާ
ވާނަމޭ ޤުރުބާންއެކީގައި އުމުރު ދުވަހަށް ވެސް ބުނިން

ނަމަވިޔަސް ކީއްތޯކުރާނީ މިއަދު ކަންކަން ދާގޮތުން
ކަމަކުދާކަށް ވާނެތޭ ބާކީވަމުންދާކަން ޔަޤީން

ކޮންކުށެއް ބާއޭ މަށަށް ފަހެ ނޭނގި ނަމަވެސް ކުރެވުނީ
ކޮންމެހެން ފިލުވައިދިނުން އެދިގެން ނުހަނު އާދޭސްކުރިން

ތެދުވެރިންނާ އެކުވެރިން، ރަހްމަތްތެރިންނާ ރައްޓެހިން
ތެދުވެ ހިންދެމި ލެވުމާއެކު

30 June, 2014

ނޫޑުލުސް ކަވާބު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް
1
ދަޅުމަސް ނުވަތަ 1 ގަނޑު ތެތްމަސް
1
ގިތެޔޮ މިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި  (
1
އިންޗި އިގުރުކޮޅެއް ( ގާނާފައި  (

29 June, 2014

ތެލުލި ކުޅި ބަތް


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ލާހި ހިއްކި ބަތް
1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި (
1 ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި(
މަސްމިރުސް

ރިހަފޮޅި

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ގަނޑު ވަލޯމަސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ގާނާފައިހުރި )
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކުޅު ހަވާދު
1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
2 ސައިސަމުސާ ޗިސްކޮށްފައިހުރި އިނގުރު
3 ހިކަނދިފަތް
2 /1 ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
3 އިންޗި ރާނބާފަތް( 2 /1 އިންޗިއަށް ބުރިކޮށްފައިހުރި)
ލޮނުކޮޅެއް
3 ޖޯޑު ފުށް
2 ބިސް
2 /1 ޖޯޑު ކާށި ބޯކިރު
ކުޑަލޮނުކޮޅެއް

ފިހުނު ކުކުޅު

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ކުކުޅު ( ކޮށާފައި(
4
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ
2
ބޮޑުފިޔާ ( ކޮށާފައި (
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ލޮނުމެދު އިނގުރު ( ޗަސްކޮށްފައި (
1 ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ( މުގުރާފައި(
2/1
ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
1
ސައިސަމުސާ ދިރި ( މުގުރާފައި (
1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް ( މުގުރާފައި(
3
މޭޒުމަތީސަމުސާ ހަނާކުރިހަވާދު
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ހިކި މިރުސް
1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ޗިލީ ސޯސް
1 ލުނބޯ
ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް
ލޮނު
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މަސް ބަނަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
250 ގ. ފުށް
1
މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރ ނުވަތަ 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ
1
ސައިސަމުސާ ހަކުރު
2
ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް
2 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިކޮށްފައި )
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2/1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2/1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ދަޅު މަސްލޮނުކޮޅެއް

28 June, 2014

ޗީޒް ކަޓްލަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

6 އަލުވި ( ކައްކާފައިހުރި )
1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައި )
3 ފޮތި ޕާން
1 ގިތެޔޮމިރުސް
1 ޖޯޑު ފުށް
1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
1 ދަޅުމަސް
1 ލޮނުމެދު
ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
ފާރޮށި ކުނޑި
ލޮނާއި އަސޭމިރުސް
ތެޔޮ
ބައި ޖޯޑުފެން

03 June, 2014

ހިޔަރަކާތްވިލޭރޭދިވެހި އާދަކާދައިގެ ތެރޭން އުވިގޮސްފައިވާ އެއްކަމަކީ، ހިޔަރަކާތްވިލޭރޭ ފާހަގަ ކުރުމެވެ. ދިވެހިން ހިޔަރަކާތްވިލޭރެޔޭ ކިޔަނީ ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވިލޭރެއަށެވެ. އެރެޔަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން، ދީނީ އިޙްތިފާލެއްގެ ގޮތުގައި  ދިވެހިން ފާހަގަކުރަމުން އައި ރެ އެކެވެ.

02 June, 2014

ޝަޢުބާންމަހު ފަނަރަވިލޭރެއަށް ޚާއްޞަ އަޅުކަމެއްނޯވޭ


ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ޝަޢްބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ވިލޭރެއަކީ، ޚާއްޞަ ނަމާދުތަކަކާއި ޚާއްޞަ އަޅުކަންތަކެއް ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ރެއެއްކަމުގައި، ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ރެއެކެވެ. ގިނަބައެއްގެ ތެރޭގައި މިރޭ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހިޔަރަކާތް ވިލޭރޭގެ ނަމުންނެވެ. ހިޔަ ރަކާތަކީ ހިޔަ ރަކްޢަތެވެ. ހިޔައަކީ ސަތޭކައެވެ. މާނައީ އެރޭ ސަތޭކަ ރަކްޢަތް ނަމާދު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާކަމުގައި ދުށުމެވެ