ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

12 March, 2013

މޫސުން ބަހާރު


ރާގު ޔޭސަމާ

ދޭޒަމާން. ސަމާގެ މިނޫރުތާ. ވެދަނީ ދެން ޤަރާރުތާ
                ދުނިޔޭން އުޖާލާ އަދިކުރުވާ މޫސުންބަހާރުތާ
                                              ދޭޒަމާން


ނެތިދާންފެށީ ދޭހުންއޭ ތަބްދީލް ހުރިހާ
            ދައުރެއް އުފާ ވެރިތާޒާ ދިރެމުން ހިޔާލުގާ
                        ދޭޒަމާން. ސަމާގެ މިނޫރުތާ.

މިލިބޭ ޙަޔާތުން ސީދާ ޢަދުލާ ކަރަމްގާ
        ދީނޭ އިލާހު ވިދަނީ މި އުޑާއި ބިމުގާ
                    ދޭޒަމާން. ސަމާގެ މިނޫރުތާ.
       
-ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު-