ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

07 March, 2009

އަންހެނުންގެ ދުވަހު، އެކަބަލުންގެ "ކަރާމާތް" ދެމެހެއްޓުމަށް ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުން މުހިއްމުއަންހެނުންގެ ދުވަހު، އެކަބަލުންގެ "ކަރާމާތް" ދެމެހެއްޓުމަށް ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުން މުހިއްމު


ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ އަންހެނުންނަށް ދިފައިވާ ހައްޤުތައް ހޯދައިދީ، އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބާރުވެރި ގަދަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.