ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

21 January, 2013

ޝަރްޢީ ބައްޕައެއް ނުވާ ދަރިންގެ ޙުކުމް


ދުނިޔެމަތީގައި ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އުޅުނަސް، ޝަރްޢީ ބައްޕައެއްނުވާ ދަރީން ސުވަރުގެ ނުވަންނާނޭ ކަމުގައި ބައެއްމީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އެއިން ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރުން ޞައްޙަނުވާނެ ކަމުގައިވެސް ބުނެއުޅެއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު އެކުދިން ތިބޭނީ ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައާއި ދެމެދުގައިވާ ފަރުބަދައެއްގެ މަތީގައޭވެސް ބުނާތީ އަޑުއިވެއެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯއެވެ.

06 January, 2013

ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުން ހުއްދަނުވާ ސަބަބުތައް

ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރެއްވުމަށްފަހު އެބައިމީހުން އުޅެންވީގޮތާއި އުޅެގެންނުވާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވެވިއެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ފޮތްތައް ބާވާލައްވައި، މީސްތަކުންނަށް އެފޮތްތަކުގައިވާ އަމުރުތަކާއި ނަހީތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ.

03 January, 2013

ކަމެއްކުރަން ފެށުމުގެކުރިން ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅުބަލާލާށެވެ.

އިންފޯމެޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔެ ހަރުފަތަކަށްފަހު ހަރުފަތެއް ކުރިއަރަމުން އައިސް އެކާވީސް ވަނަ ޤަރުނަށް އެޅުނުއިރު އައިޓީ ދާއިރާން ދުނިޔެވަނީ ތަފާތުކާމިޔާބީތައް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދި އެންމެގިނަބަޔަކު އެއެއްޗެއްގެތެރޭގައި ތާށިވެފައި އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަވަގުތު އެއް އެއްޗަކަށް ބިނާވެފައިވާ އިންޓަރނެޓްހިމެއެވެ.

01 January, 2013

އަމާންކަންމިހޯދާ ސަލާމަތް ވަމާހޭ....... ދުމާއި ދުންފަތާއި ދެން މުޅިންވަކިވަމާހޭ.....


2010
ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު ކުރެވުނު ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން 2012 އޮކްޓޯބަރ 08 ވަނަ ދުވަހު ‘ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު’ އާންމުކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދު ކަނޑައަޅާތަންތަނުގައެވެ. ނުވަތަ ހުއްދަ އޮތް ތަންތަނުގައެވެ.