ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

16 March, 2013

ކާވެނިފުޅު

ކާވެނިފުޅު
ރާގު އޭމެރީ ޒިންދަގީ ތުޖޭޑޫންޑު ކަހާން

އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް އެއްމެހާ ތަހުނިޔާ
                އިޒްދިވާޖަށް ލަނީ މިމާތް އޮހުރުވާ
                                    އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް


ރިވެތި މުސްތަޤްބަލުން ފެންނަ ޢިލްމުލްހުދާ  
            ވިހުރުވޭނީ އަލުން ޖީލުތަކަށްނަޔާ
                        ސިއްރަކީ ތިޔައެމުޅި އުންމަތަށް ދޭހިޔާ
                                              އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް
ޤުދުރަތީ ރޭވުމޭ ފިޠުރަތުން އެޅިހަނާ
        ނޫރުދިނީ ފެށޭ މަބްދާއޭ ހަރުދަނާ
                    ދޭ ޙިމާޔަތް ޢަދުއްވުން އެލާނޭ އޮޔާ
                                            އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް

ދުނިޔެ އިޞްލާޙުވާން އަންނަ ފުރިހަމަވެގެން
        އިންގިލާބެއްވެޔޭ ދާނެފެނި ލޯމަތިން
                    ކައުނު ފަރިވާ ރަބީޢުގެ ސިއްރޭތިޔާ
                                            އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް

ޝަރަފަކުން ޝަރަފަކަށް ނަޤުލުވީ އިޝާރާތޭ
         ދައްނަވާހެޔޮ މުބާރިކް އޮހޭޙާލަތޭ
                    މަރުޙަބާއިން ތަރާނާ ދުނިޔެ އަދު ކިޔާ
                                            އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް


       
-ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު-

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ