ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

އަލަނާސި ޕުޑިންގ

އަލަނާސި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

10 ފޮތި އަލަނާސި
5ބިސް
1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
5މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
½ޖޯޑު ފާރޮށިކުނޑިތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް


ފުރަތަމަ ބިސް ހަކުރާއި އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން މޭބިސް ކަދުރުކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާލާފައި އަލަނާސި ފޮތިތައް ޓްރޭގައި އަތުރާލާފައި މައްޗަށް ގިރާފައިހުރި ބައި އަޅާލުމަށްފަހު ފާރޮށިކުނޑި ބުރުވާލާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ