ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ދޮންކެޔު ކަޖޫ ޅަގަބުޅީގަ

ދޮންކެޔު ކަޖޫ  ޅަގަބުޅީގަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި


180ގ ފުށް

10
ވައް ދޮންކެޔު

1
ގަބުޅީގެ ހުނި

40
ގ ހަކުރު

1
ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ބައި ސައިސަމްސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ

ތެޔޮ

ހައްދަވާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ދޮންކެޔޮ ހަކުރާއެއްކޮށް ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާނީ ، އެއަށްފަހު ފުށާއި ގަބުޅިހުންޏާއި އެސެންސް އަޅުއްވާފަ އެއްކޮއްލައްވާނީ
އެއަށްފަހު ތެޔޮއެތި އުދުންމައްޗައް އުއްދަވާފަ ހޫނު ވެލީމާ ބޭނުން ސައިޒަކައް ތެލުލައްވާ! ބްރައުން ކުލަ އަރަންދެން

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ