ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ޑްރިންކް

ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ޑްރިންކް 

ބޭނުންވާތަކެތި


2 ދޮންކެޔޮ (ތޮށި ނޮޅާ ފްރީޒްކޮށްފައި(
3 ސަމުސާ ހިކިކިރު
1 ސަމްސާ ވެނީލާ އެކްސްޓްރޭކްޓް
¼ ޖޯޑު ގެރިކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް
ހުރިހާ ބާވަތެއް މިކްސަރަށް އެޅުމަށްފަހު 2 މިނިޓް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. 2 ގަޑި އިރު ވަންދެން އައިސް އަލަމާރީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތައްޓަކަށް އަޅާ ސަރވް ކުރާށެވެ. މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ބުއިމެކެ

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ