ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން

.
ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން
ބޭނުންވާ ތަކެތި


1 ޖޯޑު ޑާކް ޗޮކްލެޓް(ކޮށާފައި)
½ ޖޯޑު ދިޔާކިރު
1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު (ވިރުވާފައި)
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
1 ޖޯޑު ގެރިކިރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
¼ ޖޯޑު ވޯލްނަޓް
ހައްދަވާނެގޮތް
ޑާކް ޗޮކްލެޓް ވިރުވާ އޭގެ ތެރެއަށް ކިރު އަޅާ މިކްސްކޮށްލާށެވެ. ފާރޮށިކުނޑި އަޅާ ރަގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު ބަހައްޓާށެވެ. ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ޗޮކްލެޓްގެ ތެރެއަށް ގެރިކިރު، ވެނީލާ އެސެންސް، ވޯލްނަޓް، އަޅާ މިކްސްކޮށްލާށެވެ. ޓްރޭއަކަށް އަޅައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. ނުވަތަ އާވިން ކައްކާލާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ