ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ބަނާނާ އެން އޮރެންޖް ޝޭކް

ބަނާނާ އެން އޮރެންޖް ޝޭކް


ބޭނުންވާ ތަކެތި


1 ވައް ދޮންކެޔޮ 
2
 އޮރެންޖް ( ހުތް ފެލާފައި (
200
 އެމް. އެލް ފްރެޝް މިލްކް 
1
 މޭޒުމަތީ ސަމުސަ މާމުއި
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ހުރިހާބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސަރުން ގިރާފައި އައިސްކިއުބް ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ