ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

29 June, 2014

މަސް ބަނަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
250 ގ. ފުށް
1
މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރ ނުވަތަ 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ
1
ސައިސަމުސާ ހަކުރު
2
ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް
2 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިކޮށްފައި )
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2/1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2/1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ދަޅު މަސްލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ފުށާއި އީސްޓް ، ބަޓަރ، ލޮނު އަދި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި ތާފަނާފެނުން ފުށްގަނޑު މޮޑެފައި މަތި ބަންދުކޮށްފައި 1 ގަޑިއިރު  ބާއްވާށެވެ. ދެން ތަވާ އުދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅު އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ މަސް، ޓޮމާޓޯ، އަޖިނަމޮޓޯ، ލޮނު، އަސޭމިރުސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ރޯފިލުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފުއްގަނޑު ގުޅަޖައްސަވާށެވެ. ދެން ކޮންމެ ފުއްގުޅައެއްގެ ތެރެއަށް މަސްކޮޅެއް ލެއްވުމައްފަހު ވަށްކޮށް ގުޅަގުޅަހަދާލާށެވެ. ބަނަސްތައް ޓްރޭގައި އަތުރާލުމައްފަހު އަވަނުން ފިހެލާށެވެ

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ