ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

25 March, 2012

ވާހަކަ ދައްކާ ގުރާ


ޢިލްމުވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް لا إله إلا اللهގެ މާނަ ޝަރަޙަކުރައްވައި މިކަލިމައިގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

07 March, 2012

ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން

ނޯޓު : މި ލިއުމަކީ ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށް ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު (ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން : 68 ސުވާލާއި ޖަވާބު )މިނަމުގައި ލިޔެވިފައި ވާ ލިއުމެކެވެ މި ލިއުން ގިންތި ކުރެވިގެންވަނީ 20 އަހަރުން މަތީގޭ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށްށެވެ.