ގިތެޔޮ ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ހަނޑޫ ( ވ ހިމުންކޮށް ފުނޑާފައި )
2 ޖޯޑު ހަކުރު
2 ފިޔާ ( ތުނިކޮށް ކޮށާފައި )
2 ޖޯޑު ކާށި ކިރު
2 އިންޗި ފޮނިތޮށި
5 ކާފޫރު ތޮޅި
5 އިންޗި ރާނބާފަތް ( ބުރިބުރިކޮށްފައި )
2/1 ޖޯޑު ކަނަމަދު ( ދެފަޅި ކޮށްފައި )
1 ޖޯޑު މާފެން ( ނުވަތަ އެސެންސް. ބޮޑަށް މީރުވާނީ މާފެން )
2 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ގިތެޔޮ
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް