ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

28 November, 2012

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ޖީއެމްއާރު އަތުން މަތިންދާބޯޓް ޖައްސާމާލަން އަތުލުން


ލިއުއްވީ އަލްއަޙް : ސިހާދު އިބުރާހިމް


އިސްލާމީޝަރީޢަތަކީ މާތް އަޚުލާޤާއި، ރީތި އަދަބުތަކުގެ މައްޗައް އެކުލެވިގެންވާ، ދެވަނައެއް ނެތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ، ލޮބޮވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ އަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
: إِنَّماَ بُعِثْتُ لأٌتَمِّمَ مَكاَرِمَ الأَخْلاَقِ   މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވިގެންވާކަންކަށަވަރީ ރިވެތިއަޚްލާޤު ފުރިހަމަކުރެއްވުމައްޓަކައެވެ." މިހެންކަމުން މިޝަރީޢަތުގައި އިންސާނާ އަށް ގެއްލުންދެނިވި ހުރިހާ ޢަމަލުތަކުން އޭނާ އަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދާ ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ لا ضرر ولا ضرار "އަނިޔާވެރިވުމެއްވެސް އަދި އަނިޔާ ލިބިގަތުމެއްވެސް ނުވެޔޭ"

18 November, 2012

ދުޢާ


ނިދަން އޮށޯންނަމުން ކުރާ ދުޢާ

ބިރުވެރި ހުވަފެންތަކާއި މިފަދަ އެހެން ކަންތައް ތަކަކީ ޝައިޠާނުންގެ ވަސްވާސްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެކެވެ.

13 November, 2012

03 November, 2012

ސިއްރު ސިއްރުން...!


ދޮންތީ އަކީ ވާހަކަ ލިއުމުގެ ފަންނަށް އަލަށް ނުކުންނަ ބުރުނީގެ ލޮބުވެތި ދަރިއެކްވެ. ﷲ ދޮންތިއަށް މިފަންނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީގް މިންވަރުފުޅުކުރަށްވާ ކިޔުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ލިއްބައިދޭނެ ފަދަ އިބުރަތްތެރި މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ސާޢީ ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީގް މިންވަރުފުޅު ކުރަށްވާށީ