ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

22 December, 2012

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން އެސްއެމްއެސް ފޮނުވިދާނެތޯ؟

 އައްޝައިޚް ޙަސަން މުސާ ފިކުރީ
الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

އިސްލާމް ދީން އައުމަށްފަހުގައި ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޢާދަކާދަތަކާއި، ފާހަގަ ކުރާ މުނާސަބަތުތައް ބާޠިލުވެގެން ދިޔައީއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވި ހިނދުގައި އެމީހުން ކުޅެއުޅުނު ދެދުވަހެއްވިއެވެ.

މުސްލިމުން، ކްރިސްމަސް ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އެދުވަހު އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔައި އުޅުމުގެ ޙުކުމް.އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ކަމުގައި ލައްވަވައި، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ގޮތްތަކަށް ތަބާނުވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވެވި ކީރިތި ﷲ سبحانه وتعالى އަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ކާފަރުންނާއި ޚިލާފުވުމަށް އަމުރުކުރެއްވެވި މާތް ނަބިއްޔާ محمّد صلى اللّـه عليه وسلم އަށެވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެހައި އާލު އަޞްޙާބުންނާއި ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބިހާ ބަޔަކު ޝާމިލު ކުރަމެވެ

ނަމޫނާ ލިބިގަންނަން ވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ...!!


މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ އަމީރުލް މުއުމީން ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބުގެ ޚަލީފާ ކަމުގެ ދުވަސް ވަރުގައި 3 މީހަކު ވެގެން ޒުވާނަކު ހައްޔަރު ކޮށްގެން ޚަލީފާގެ އަރިހަށް ގެނައެވެ. އެޒުވާނުންތައް ދެންނެވިއެވެ.
އޭ އަމީރުލް މުއުމީނީން އެވެ! މިޒުވާނާ ތިމަންނާމެންގެ ބައްޕަ މަރާލައިފިއެވެ. މިމައްސަލަ ބައްލަވާ

20 December, 2012

21/12/2012: ދުނިޔެ ނިމޭނެކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކުގެ އަޞްލުލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން އިބްރާހިމް އަދި އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ
ޤިޔާމަތްވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަނދު ފެޅިއްޖެއެވެ.”(القمر 1) “ފަހެ، ލޮލަށް ޙައިރާކަންލިބި ކަޅިވިދި ތަރަތަރަލާހިނދެވެ.(7) އަދި ހަނދު ކޭތަހިފައި އެއިން އަލިކަން ފިލައިދާހިނދެވެ.(8) އަދި އިރާއި، ހަނދު އެއްވާހިނދެވެ.(9) އެދުވަހުން އިންސާނާ ބުނާނެތެވެ.

17 December, 2012

ﷲ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅައިގެން ވޮޑިގެންވަނީ ހުރިހާ ތަނެއްގައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރާމީހަކަށް ވުރެ މަގުފުރެދިފައިވާ މީހަކު ފަހެ ކޮބައިބާ؟

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅައިގެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާމީހާ އެޤަބޫލުކުރަނީ ﷲ ހުރިހާ ހަޑިތަނެއްގައިވެސް ވާނޭކަމަށެވެ. ކުނިވަސްދުވާ ހަޑިމުޑުދާރު ތަންތަނުގައިވެސް ވާނޭކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ހިނގާބިނގާވެ އެއުޅެނީ އެއިލާހުގެ މަތީގައި ނުވަތަ އެއިލާހުގެ ތެރޭގައި ކަމެވެ. މިއީ ކަނޑައެޅިގެން އެއިލާހުގެ ޢިއްޒަތްވަންތަކަމަށާއި، މަތިވެރިވަންތަކަމަށް ބުނެވޭ ކުޑައިމީސްބަހަކަށް މެނުވީ ނުވާނެއެވެ.

11 December, 2012

ހަތަރު އަނބިން


ހަތަރު އަނބިން

އެއްސަހަރެއްގައި ދިރި އުޅުނު ވަރަށް މުއްސަނދި ސާދާގަރެކެވެ. މުއްސަނދިކަމާއި މުދާވެރިކަމުގައި އަރާ ހުރި ބޭކަލެކެވެ. ސާދާގަރުގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ހަތަރު އަނބިންގެ ތެރެއިން ސާދާގަރު އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހަނގު އަނބި ދެކެއެވެ.

07 December, 2012

ބުރުނި ތ އަތޮޅު ބަނދި


މިއީ ތ އަތޮޅު ބަންޖޭ ކިޔާ ބަންޖެވެ. މި ބަންޖަކީ އިހުގަ ބުރުނީ ދޮށީ އުމުރު މީހުންގެ މެދުގައި  ވަރަށް މައްސޫރު ބަންޖެކެވެ.


ޓޯއް ޓޯއް އެކަލަގެ ދަރި ޓޯއް ޓޯއް
 ނައުބިންދީ ހަދުވަހުން
ރިޔާ ފެހީ ކޮށްލަމްނޭ ދެރިޔާލޭ
ތިންކުނބޭ ހައްސަ މަބުރު ވައިނަބޭ
މަލާފަތު ބިލަތްޖެހިތާ މަންޖެމިތާ އޮށްނަމިތާ ވަންނަމިތާ

06 December, 2012

ބަނބުކެޔޮ ގަސް ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ގޮތްބަނބުކެޔޮ ގަސް ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ގޮތް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އަލްމަރުޙޫމު ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނު ގެ ލިއުން ތަކުންފުވައްމުލަކު ފާމުދޭރިކިލެގެފާނުންގެ ކަރިއްޔަ މުޙައްމަދު ދީދީ ފެންފުށީ ގަނޑުވަރު ޢަލިދީދީ ވާހަކަ ކިޔައިދެއްވިޔޭ. ބަނބުކޭލަކީ މާއިހަކު މިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެއްޗެއްނޫނޭ.

02 December, 2012

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބެލިބެލުމުން ފެނުނު ކަންތަކުގެ ރިޕޯޓްމާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބެލިބެލުމުން ފެނުނު
ކަންތަކުގެ ރިޕޯޓް
މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ސަރުކާރާގުޅިގެން ހިންގާ ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާގޮތް ބަލަން ފެށުނީ 25
އޮގަސްޓް 2010ގައެވެ.

28 November, 2012

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ޖީއެމްއާރު އަތުން މަތިންދާބޯޓް ޖައްސާމާލަން އަތުލުން


ލިއުއްވީ އަލްއަޙް : ސިހާދު އިބުރާހިމް


އިސްލާމީޝަރީޢަތަކީ މާތް އަޚުލާޤާއި، ރީތި އަދަބުތަކުގެ މައްޗައް އެކުލެވިގެންވާ، ދެވަނައެއް ނެތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ، ލޮބޮވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލައްﷲ އަލައިހިވަސައްލަމް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
: إِنَّماَ بُعِثْتُ لأٌتَمِّمَ مَكاَرِمَ الأَخْلاَقِ   މިބަސްފުޅުގެ މާނައީ: "ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވިގެންވާކަންކަށަވަރީ ރިވެތިއަޚްލާޤު ފުރިހަމަކުރެއްވުމައްޓަކައެވެ." މިހެންކަމުން މިޝަރީޢަތުގައި އިންސާނާ އަށް ގެއްލުންދެނިވި ހުރިހާ ޢަމަލުތަކުން އޭނާ އަށް ސަލާމަތްކަން ހޯދާ ދިނުމަށް ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ لا ضرر ولا ضرار "އަނިޔާވެރިވުމެއްވެސް އަދި އަނިޔާ ލިބިގަތުމެއްވެސް ނުވެޔޭ"

18 November, 2012

ދުޢާ


ނިދަން އޮށޯންނަމުން ކުރާ ދުޢާ

ބިރުވެރި ހުވަފެންތަކާއި މިފަދަ އެހެން ކަންތައް ތަކަކީ ޝައިޠާނުންގެ ވަސްވާސްތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކެކެވެ.

13 November, 2012

03 November, 2012

ސިއްރު ސިއްރުން...!


ދޮންތީ އަކީ ވާހަކަ ލިއުމުގެ ފަންނަށް އަލަށް ނުކުންނަ ބުރުނީގެ ލޮބުވެތި ދަރިއެކްވެ. ﷲ ދޮންތިއަށް މިފަންނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީގް މިންވަރުފުޅުކުރަށްވާ ކިޔުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ލިއްބައިދޭނެ ފަދަ އިބުރަތްތެރި މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ސާޢީ ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީގް މިންވަރުފުޅު ކުރަށްވާށީ


  

21 October, 2012

ތިބާގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތެވެ


ބައެއް އުޚްތުން ގާތުގައި ފޭސްބުކްގައި ފޮޓޯޖެހުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނޭ ބުނުމުން މިފަދައިން ބުނެއެވެ. “މިއީ އަހަރެންނެވެ. އަހަރެން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނައިރުވެސް މީހުންނަށް ފެންނާނީހަމަ އަހަރެންނެވެ. ހަމަ މި މޫނެވެ. އެހެންވީމަ ފޭސްބުކްއިން ފެނުމެކޭ މަގުމަތިން ފެނުމެކޭ ހުރީ ކޮން ތަފާތެއްހެއްޔެވެ؟”

30 September, 2012

ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުން


ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުން
إكرام عبد الستار
މިދުނިޔޭގެ ލައްޒަތާއި، މާއްދީ އެދުންތަކާއި، ދުނިޔޭގައިވާ ތަކެއްޗާއި ކަންކަން ވެފައިވަނީ އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގެ މަތީން މީސްތަކުން ހަނދުމަ ނެތިކުރުވާ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައެވެ.

19 September, 2012

އެއްދާންކުރުމުގެ އަދަބް ތައް


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ފަރީދު އަޙްމަދު

1- ތައުބާވުމާއި ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން
އެއްދާން ކުރުމުގެ ރޭގައި ކައިވެނިވާ ދެމީހުންގެ އެތެރެފުށް ސާފުކޮށް ޠާހިރު ކުރުން ވާޖިބެވެ.

ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢުގައިވާ ގޮތަށް ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމެވެ


ޢައުރަ ނިވާކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢުގައިވާ ގޮތަށް ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމެވެ. މި ގޮތުން ބަލާއިރު އިސްލާމީ ޝަރުޢުގައި ފިރިހެނާގެ ޢައުރައަކީ ފޫޅާއި ކަކުލާ ދެމެދެވެ.

24 July, 2012

އިމާމް މުސްލިމާއި އިމާމުލް ބުޚާރީ ރަޙިމަހުމަﷲ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ޢުބައްޔު ބުން ކަޢުބު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
އެއްދުވަހެއްގައި މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް ،

06 July, 2012

އަންނަނީ ރަމަޟާން ކަރީމް
ނަފުސު ހޭލައްވާލަ ދޭށޭ އަންނަނީ ރަމަޟާން ކަރީމް 
      ޣަފުލަތާ ދުރުކޮށްލަދޭށޭ    އަންނަނީ ރަމަޟާން ކަރީމް 

04 July, 2012

ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ވިރުދު
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. رسول الله صّلى الله عليه وسّلم އަހަރުމެންނަށް ޤުރުއާނުން ސޫރަތް އުނގަންނާދެއްވާފަދައިން އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އިސްތިޚާރާ ކުރަން އަހަރުމެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވައެވެ. ހަދީޘް ފުޅު ކުރައްވައެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަމެއްކުރުމަށް ގަސްތުކޮށްފިނަމަ ފަރަުޟުނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރައްވާށެވެ. ދެން ކިޔާށެވެ."

23 May, 2012

ލޯބީގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ނުދާށެވެ.


     ލޯތްބަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބައްޔެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ހައްލެވެ. ތަހައްމަލުކުރާ ތަފާތު ދަތިތަކާއި ތުރާތަކުގެ ޝިފާއެވެ.

ތިބާ، ދަރިފުޅުގެ ޅައުމުރުގެ އފާވެރި ދުވަސްތަށް، ތިބާގެ އަތުން ނަގާ ނުލާށެވެ       ހިނިތުންވުމާއި މަޖާކުރުމާއި ކުޅެއުޅުމަކީ ތުއްްތުކުއްޖާއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ބުއްދިހުރި ކޮންމެ މީހަކު މިކަމަށް އެއްބަސްވާނެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްވެސް މިކަމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ޙަދީޘެއްގައި އައިސްފައި ވެއެވެ. "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" މމާނައީ :"ހަތްއަހަރުވުމުން ކުއްޖާ ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވާށެވެ."

އޭނާ ލާދީނޭ ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތުގެ ހުޅުރޯކުރުމުގެ ހައްގު އެމީހުންނަށް ލިބިގެން ވޭ ހެއްޔެވެ


އެކަކު ދެކޭގޮތައް އަނެކަކު ދެކުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްނޫނެވެ. އަދި އެއީ ވާނޭވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މީސްތަކުންވަނީ އިލާހީ ދީނަކަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންޖެހިފައެވެ. އެއީ ހުރިހާ ޚަލްޤުތަކުން ޚަލްޤުކުރެއްވި ﷲ އަށް އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ހާލަތު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާތީއެވެ. ވުމާއިއެކު އެއް ވެރިއަކު ރަނގަޅުކޮށް އަނެއްވެރިޔަކު ގޯސްކޮށް އެއް ނިޒާމެއް ގޯސްކޮށް އަނެއް ނިޒާމެއް ރަނގަޅުކުރަން ބަޔަކަށް ދީފިނަމަ ތަޅާފޮޅާ އެކަމުގައި ދިގުލައިދިއުމަކީ އެކަން ވާނޭ ގޮތެވެ

ގަދަކަމުން ވެރިކަމަށްއައުމަކީ، ޝަރުޢީހަމަތަކުގެ މަތިން ވެރިކަމަށްއާދެވޭ ގޮތެއްބާ!


ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
ގަދަކަމުން ވެރިކަމަށް އައުމަކީ، ޝަރްޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން ވެރިކަމައް އާދެވޭ ޖާއިޒުގޮތެއް ކަމުގައި އިއްތިފާޤުވެފައިވަނީ ކޮން އުއްމަތެއްގެ ޢިލްމުވެރިންނެއް ހެއްޔެވެ. މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޛްހަބަކީ ޝަރްޢީގޮތުން ވެރިކަމަށް އާދެވޭނީ ހޮވިގެން ވެރިކަމަށް އައުން، ނުވަތަ އިސްތިޚްލާފުކުރުން މިދެގޮތުން ކުރެ ގޮތަކުންނެވެ.

25 March, 2012

ވާހަކަ ދައްކާ ގުރާ


ޢިލްމުވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. ކިޔަވައިދެއްވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއެވެ. އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް لا إله إلا اللهގެ މާނަ ޝަރަޙަކުރައްވައި މިކަލިމައިގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

07 March, 2012

ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން

ނޯޓު : މި ލިއުމަކީ ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށް ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު (ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން : 68 ސުވާލާއި ޖަވާބު )މިނަމުގައި ލިޔެވިފައި ވާ ލިއުމެކެވެ މި ލިއުން ގިންތި ކުރެވިގެންވަނީ 20 އަހަރުން މަތީގޭ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށްށެވެ.

15 February, 2012

މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން

މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދޫފުޅުން

އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކިބައިން ރިވާ ކުރެއްވިއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

08 February, 2012

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ހައްޤުތައްމާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަކަލައިހި ވަސައްލަމައަށްޓަކައި، އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުގެ މައްޗަށްވާ މަތިވެރި ޙައްޤުތަކެއްވެއެވެ.

05 February, 2012

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ސުއްނަތުގެ މަޤާމުއިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް މާތް الله ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ މަގަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައި ވީހިނދު، އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް މިދީން އައިސްފައިވަނީ، ރަސޫލަކު މެދުވެރި ކުރައްވައިގެންކަމީ ހުރިހާ މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ، الله ގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބުދު الله عليه الصلاة والسلامއެވެ. ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ބާވާލެވުނު ދީން އެކުލެވިގެންވަނީ މައިގަޑު ދޭއްޗެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، الله ގެ ފޮތާއި، އިތުރު އެކަލޭގެފާފާނުގެ ސުއްނަތެވެ. ކަންމިހެން އޮތްއިރު، މި ޝަރީޢަތުގެ ފުރުތަމަ މަޞްދަރު ކަމުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ވީފަދައިން، ދެވަނަ މަޞްދަރު ކަމުގައި ވެފައިވަނީ ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلمގެ ސުންނަތްކަމާމެދަކު މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުމެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން، الله އަށް ކިޔަމަންވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅާއި ވިއްދައިގެން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ކިޔަމަންވުމަށް އެކަލާނގެވަނީ ޤުރްއާނުގެ އެއްތަނަށްވުރެ ގިނަތާނގައި އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް އުރެދުމެކޭ އެއްފަދައިން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ކިޔަމަންނުވުމުން މުއުމިނުން ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުގެ ޘަވާތު ބާޠިލުވެ އުވިގެން ހިނގައިދާނޭ ކަންވެސް އަންގަވާފައިވެއެވެ. މާތް الله ވަޙީ ކުރައްވިއެވެ.  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [سورة محمد 33] މާނައީ: "އޭ އީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން الله އަށް ކިޔަމަންވާށެވެ! އަދި ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ޘަވާބު ބާޠިލުވިޔަ ނުދޭށެވެ

ބިދުޢަޔާއި ދޭތެރޭ އަސްހާބުބޭކަލުން ނަފްރަތު ކުރެއްވި މިންވަރު


ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ޢަލަހިވަސައްލަމް އަށް ފަހު އެކަލޭގެފާނު ގެނެސް ދެއްވި ހިދާޔަތުގައި އެންމެ ވަރުގަދަޔަށް ހިއްޕެވި ބަޔަކީ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ލޮބުވެތި ސަހާބީންނެވެ.އެބޭކަލުންނަކީ ﷲ ގެ ރަސޫލު އަރިހުން ދީން އުނގެނި އެޔަށް ފުރިހަމަޔަށް ތަބާވެ އެ ޢިލްމު އެހެންމީހުންނަށްޓަކައި ފޯރު ކޮށްދެއްވި ވަރުގަދަ އަބްތާލުންތަކެކެވެ.
 އެހެންކަމުން މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާ އަބޫބަކްރުއްސިއްދީގް ރަޟިޔަﷲ އަންހު އެއްދުވަހަކު ޚުތްބާ ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ."ތިމަންކަލޭގެ ފާނަކީ ތަބާވާ މީހެކެވެ.ބިދުޢަވެރިޔެއް ނޫނެވެ."(ސުނަނުއް ދާރުމީ) މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ އެކަލޭގެފާނު ތަބަޢުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ ﷲ ގެ ފޮތަށާއި ނަބިއްޔާގެ ބަސްފުޅަށް ކަމެވެ.އަދި ދީނުގެ ތެރެޔަށް އަލައްވެއްދޭ އެންމެހާ ކަންކަމުން އެކަލޭގެފާނު ބަރީޢަ ވެވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކައެވެ.
 އަދި ހަމައެހެންމެ ތަރުޖަމާނުލް ޤުރްއާން އަބްދުﷲ ބިން އައްބާސް ރަޟިޔަﷲ އަންހު ވިދާޅުވަނީ" ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ދީނުގައި ސާބިތްވެތިއްބަވާށެވެ.އަދި ބިދުޢަތުގެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ތަބައު ވާށެވެ."(ސުނަނުއް ދާރުމީ)އެބަހީ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ދީނުގެ ތެރެޔަށް އަލައްވެއްދޭ އެންމެހާ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގަ ވަރުގަދަޔަށް ހިއްޕަވާ ސާބިތްވެލައްވާށެވެ

04 February, 2012

އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މާތް رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަށްވެސް އެކަން ރަށްދުކޮށްފި

المائدة ސޫރަތުގެ 3ވަނަ އާޔަތުގައި މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ]...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...[ މާނައީ:- "މިއަދު، ތިޔަބައިމީހުންގެ دين، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ. އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ نعمة، ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވައިފީމެވެ. އަދި إسلام دين ތިޔަބައިމީހުންނަށް دين އެއްކަމުގައި، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންފީމެވެ."

03 February, 2012

ތިބާއަށް ފަސްކަމެއް ފުރިހަމަކުރެވޭނަމަ ފާފަތަކަށް އަރައިގަންނާށެވެ


ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކޮށް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިނުގަތުމަށް އަންގަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އެތައްބަޔަކު ދަނީ އެ އެންގެވުންތަކަށް އަޅާލުމެއްނެތި ރެއާއި ދުވާލު އެތައްފަހަރަކު އެކަލާނގެ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަމުންނެވެ. އިންސާނުންނަކީ އެމީހުންގެ ޠަބީޢަތުގައި ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ބާރެއްވާ ބައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަށް އޮތް ބަހަނާއެއްކަމަށް ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ.
 ދެން އުފެދޭސުވާލަކީ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުން ގެންލުންވާކަން އެނގޭއިރު އިންސާނުން ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ އިންސާނުންނަކީ ބަލިކަށި ބަޔަކަށްވާތީވެ، ނަފުސު ޢައްމާރާ އިންސާނާއަށް ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވެ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅަށް އުރެދެނީ ކަމުގައެވެ. އިންސާނުންނަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބަލިކަށި ބައެއްކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވަނީ ބަޔާންކުރެވިގެންނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾سورة النساء؛ މާނައީ: "އަދި އިންސާނާޚަލްޤުކުރެވިފައިވަނީ(އެދުންތަކުގެ ކުރިމަތީގައި)ނިކަމެތިވެގެންވާ މީހެއްކަމުގައެވެ.ަ" ހަމައެފަދައިން ނުބައިކަންތައްތައް ކުރުމަށް އިންސާނާއަށް އަމުރުކުރާ ނަފުސުވެސް އިންސާނުންނަށް ނުބައިކަންތައްތަކަށް އަބަދުވެސް އަމުރުކުރާކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުން ސާބިތުވެއެވެ. يوسف سورة ގެ 53 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ نفس ވެސް (ތުހުމަތުން) ބަރީއައެއް ނުކުރައްވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، نفس އަކީ، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ رحمة ލައްވައިފިނަމަ، މެނުވީ، ނުބައިކަންތަކަށް އަބަދުވެސް އަމުރުކުރާ އެއްޗެއްކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއީ، ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ، رحيم ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.