ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

ފްރައިޑް ފިޝް

ފްރައިޑް ފިޝް

ބޭނުންވާތަކެތި
3 ފޮތި ރޯމަސް ތުނިކޮށް ކަފާ 3 އިންޗި ދިގު އަދި ފުޅާ 2 އިންޗި ހުރި
2/1 ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި ކުނޑި
1 ބިސް
4/1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާސޯސް
5/1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
1 އިންޗީގެ 2 ލުނބޯކޮޅު
1 ސައި ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
2/1 ސައި ސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
3/1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
3/1 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

ފަރާޓާ


ފަރާޓާ

ބޭނުންވާތަކެތި

ބައިކިލޯފުއް

ބައިޖޯޑުމާޖިރިން

2 ބިސް (ގިރާފައި)

2 ސައިސަމުސާ އީސްޓް

1 މޭޒުމަތީސަމުސާހަކުރު

2 ފިޔާ (ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީސަމުސާހިކިކިރު

ތެޔޮފޮދެއް

އަލަނާސި ޕުޑިންގ

އަލަނާސި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

10 ފޮތި އަލަނާސި
5ބިސް
1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
5މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
½ޖޯޑު ފާރޮށިކުނޑި

ރިހާކުރު ބޯކިބާ


ރިހާކުރު ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ލާހި ރިހާކުރު
2 ލާހި ހަނޑޫ
1 ބޮޑުކާށި ހުނި
2 ގިތެޔޮ މިރުސް
2 ލުނބޯ
2 ފިޔާ
ހިކަނދިފަތް، އިގުރުކޮޅެއް، ލޮނުކޮޅެއް

ބަނާނާ ސްމޫތީ


ބަނާނާ ސްމޫތީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ވަށް ދޮންކެޔޮ ކޮށާފައި
1 ½  ޖޯޑު ޔޯގަޓް
¾ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ ޖޯޑު މާމުއި
½ ޖޯޑު އައިސްކިއުބް

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު
2
ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
3
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
2 ބިއްލޫރިތަށގެ އައިސްފެން
1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
01 އާފަލު
ވެނީލާ އައިސް ކްރީމް
އާފަލު ކޮށާފައި (ގާނިޝްކުރުމަށް(

ކަދުރު ޕުޑިން

ކަދުރު ޕުޑިން
ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ޖޯޑު ކަދުރު ކޮށާފައި
½ ޖޯޑު ވޯލްނަޓް
6 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
3 ބިސް
½ ޖޯޑު ގެރިކިރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް
½ ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު
ވިޕްޑް ކްރީމް
ވަރަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ޑޭޓް ޝޭކް

ޑޭޓް ޝޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު
10 އޮށް ކަދުރު
½ ޖޯޑު ކްރީމް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކިރު
އައިސްކިއުބް

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް މިލްކް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިޕްޑްކްރީމް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
1 ސްކޫޕް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
މުގުރާފައިވާ އައިސް

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ދަޅު ލައިޗީ
3 ޖޯޑު ކުރުނބާފެން
ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
އައިސް ކިއުބް
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

08 July, 2013

އަލުވި ކަވާބު

އަލުވި ކަވާބު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ރޯމަސް
3
ޖޯޑު ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައިއަލުވި
2
ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި (
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ލުނބޯގެހުތް
1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1
ޖޯޑުފުށް
ލޮނުކޮޅެއް

ރެސިޕީ ސުފުރާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1ޕެކެޓް ލެމަންޕަފް ބިސްކޯދު(ބޮޑު(
1 ދަޅުގެރިކިރު
3  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
6 ބިސް
2
ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½  ޖޯޑު ކެޝޫނަޓް ކޮށާފައި

ކަދުރު ބޯކިބާ

ކަދުރު ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
1
ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި
2
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
4
ބިސް

ބިސް ޕެޓީޒް

ބިސް ޕެޓީޒް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
5 ބިސް ( ފެނުކައްކާ ކޮށާފައި )
½ ޖޯޑު ފަސްމީރު މަސް
1
ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
1
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
½ ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1/3
ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
ލޮނުކޮޅެއް
3
ޖޯޑު ފުށް 3
1
ބިސް) ފުށްގަނޑަށް )

ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް


ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
4 އަލުވި ފެނުކެއްކި
300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައިހުރި)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި ކޮތަނބިރި
1 ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި)
3 ފޮތި ޕާން
3 ޖޯޑު ފުށް
1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
2/1 1 ޖޯޑު ފެން
ލޮނުކޮޅެއް

ބެނޮފީ ޕައި

ބެނޮފީ ޕައި
ބޭނުންވާ ތަކެތި

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

60 މިލި ލީޓަރ ޗޮކްލެޓް ހޭޒެލްނަޓް ސްޕްރެޑް

450 މިލި ލީޓަރ ޑަބަލް ކްރީމް

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޢައިސިން ޝުގަރ

50 ގްރާމް ޕްލޭން ޗޮކްލެޓް (ކޮށާފައި)

ދޮންކެޔު ކަޖޫ ޅަގަބުޅީގަ

ދޮންކެޔު ކަޖޫ  ޅަގަބުޅީގަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

ބަނާނާ އެން އޮރެންޖް ޝޭކް

ބަނާނާ އެން އޮރެންޖް ޝޭކް


ބޭނުންވާ ތަކެތި

ގަބުޅިފަނި

ގަބުޅިފަނި


ބޭނުންވާތަކެތި

ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ޑްރިންކް

ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ޑްރިންކް 

ބޭނުންވާތަކެތި

ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން

.
ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން
ބޭނުންވާ ތަކެތި

ބީފް ސަބްމެރިން

ބީފް ސަބްމެރިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

ކުކުޅު މަސްބަތް

ކުކުޅު މަސްބަތް

ބޭނުންވާ ތަކެތި