ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

30 June, 2014

ނޫޑުލުސް ކަވާބު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް
1
ދަޅުމަސް ނުވަތަ 1 ގަނޑު ތެތްމަސް
1
ގިތެޔޮ މިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި  (
1
އިންޗި އިގުރުކޮޅެއް ( ގާނާފައި  (

29 June, 2014

ތެލުލި ކުޅި ބަތް


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ލާހި ހިއްކި ބަތް
1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި (
1 ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި(
މަސްމިރުސް

ރިހަފޮޅި

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ގަނޑު ވަލޯމަސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
2 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު ( ގާނާފައިހުރި )
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކުޅު ހަވާދު
1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
2 ސައިސަމުސާ ޗިސްކޮށްފައިހުރި އިނގުރު
3 ހިކަނދިފަތް
2 /1 ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
3 އިންޗި ރާނބާފަތް( 2 /1 އިންޗިއަށް ބުރިކޮށްފައިހުރި)
ލޮނުކޮޅެއް
3 ޖޯޑު ފުށް
2 ބިސް
2 /1 ޖޯޑު ކާށި ބޯކިރު
ކުޑަލޮނުކޮޅެއް

ފިހުނު ކުކުޅު

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ކުކުޅު ( ކޮށާފައި(
4
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ
2
ބޮޑުފިޔާ ( ކޮށާފައި (
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ލޮނުމެދު އިނގުރު ( ޗަސްކޮށްފައި (
1 ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ( މުގުރާފައި(
2/1
ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
1
ސައިސަމުސާ ދިރި ( މުގުރާފައި (
1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް ( މުގުރާފައި(
3
މޭޒުމަތީސަމުސާ ހަނާކުރިހަވާދު
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ހިކި މިރުސް
1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ޗިލީ ސޯސް
1 ލުނބޯ
ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް
ލޮނު
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މަސް ބަނަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
250 ގ. ފުށް
1
މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރ ނުވަތަ 4/1 ޖޯޑު ތެޔޮ
1
ސައިސަމުސާ ހަކުރު
2
ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް
2 ޓޮމާޓޯ ( ފޮތިކޮށްފައި )
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2/1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
2/1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ދަޅު މަސްލޮނުކޮޅެއް

28 June, 2014

ޗީޒް ކަޓްލަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

6 އަލުވި ( ކައްކާފައިހުރި )
1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައި )
3 ފޮތި ޕާން
1 ގިތެޔޮމިރުސް
1 ޖޯޑު ފުށް
1 ބޮޑުފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
1 ދަޅުމަސް
1 ލޮނުމެދު
ހިކަނދިފަތް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
ފާރޮށި ކުނޑި
ލޮނާއި އަސޭމިރުސް
ތެޔޮ
ބައި ޖޯޑުފެން

03 June, 2014

ހިޔަރަކާތްވިލޭރޭދިވެހި އާދަކާދައިގެ ތެރޭން އުވިގޮސްފައިވާ އެއްކަމަކީ، ހިޔަރަކާތްވިލޭރޭ ފާހަގަ ކުރުމެވެ. ދިވެހިން ހިޔަރަކާތްވިލޭރެޔޭ ކިޔަނީ ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވިލޭރެއަށެވެ. އެރެޔަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން، ދީނީ އިޙްތިފާލެއްގެ ގޮތުގައި  ދިވެހިން ފާހަގަކުރަމުން އައި ރެ އެކެވެ.

02 June, 2014

ޝަޢުބާންމަހު ފަނަރަވިލޭރެއަށް ޚާއްޞަ އަޅުކަމެއްނޯވޭ


ލިޔުއްވީ : ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ޝަޢްބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ވިލޭރެއަކީ، ޚާއްޞަ ނަމާދުތަކަކާއި ޚާއްޞަ އަޅުކަންތަކެއް ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ރެއެއްކަމުގައި، ޒަމާނުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ރެއެކެވެ. ގިނަބައެއްގެ ތެރޭގައި މިރޭ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހިޔަރަކާތް ވިލޭރޭގެ ނަމުންނެވެ. ހިޔަ ރަކާތަކީ ހިޔަ ރަކްޢަތެވެ. ހިޔައަކީ ސަތޭކައެވެ. މާނައީ އެރޭ ސަތޭކަ ރަކްޢަތް ނަމާދު ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާކަމުގައި ދުށުމެވެ

09 April, 2014

މުސައްލަމަތީގައި ނަމާދުކުރުން

މުސައްލަމަތީގައި ނަމާދުކުރުން


މުޞައްލަޔަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނަމާދު އޭގައި ކުރުން ލާޒިމް އެއްޗެއްނޫނެވެ. އަދި  ނަމާދު އޭގައިކުރުމަކީ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރުވާކަމެއްވެސް  ނޫނެވެ. އަދި ނަމާދަށް ވަކި ޚާއްޞައްކަމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

26 February, 2014

ﷲގެ މަގުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޭދަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ހެޔޮ ޖަޒާ ﷲ ދެއްވާނެއެވެ.

ގެ މަގުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހޭދަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ހެޔޮ ޖަޒާ ﷲ ދެއްވާނެއެވެ.

ޒިނޭކުރަމުން އައި އަންހެނެއް...، ވައްކަން ކުރަމުން އައި ވަގެއް..., މުއްސަނދި ބަޚީލުމީހެއް...
***
ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެއްގައި، އެއްސަހަރެއްގައި އިސްމާޢީލް އެވެ، ކިޔުނު މީހަކު އުޅުނެވެ. އޭނާ އުޅުނީ ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި މީހުން އުޅޭ ހިސާބާއި ކުޑަކޮށް ދުރުގައި ހުންނަ ގެއެއްގައެވެ. އޭނާއާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އުޅެމުން އައީ ނުހަނު ސީދާ ސާދާ ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިހެން އުޅެމުން އެކި ދުވަސްމަތިން ލާރި އެއްކުރަމުން އެއްކުރަމުން އައިސް، އިސްމާޢީލު ބޮޑު ރުނބައެއްގެ ދީނާރު އެއްކޮށްފިއެވެ. އަދި އެރުނބާގައި ހުރި ހުރިހާ ދީނާރުތައް ހަމައަށް ކުދި ތިން ރުނބައަށް ބަހައިފިއެވެ. ދެން މިތިން ރުނބާ ގޭގެ ފުރަގަހުގައި ވަޅެއްކޮނެފައި ވަޅުލައިފިއެވެ.

14 February, 2014

ﷲ އަށްޓަކައި ކަމެއް ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް އޭގެ ބަދަލުގައި އެއައްވުރެ ހެޔޮ ގޮތެއް ﷲ ދެއްވާކަމުގެ މިސާލެއް

ﷲ އަށްޓަކައި ކަމެއް ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް އޭގެ ބަދަލުގައި އެއައްވުރެ ހެޔޮ ގޮތެއް ﷲ ދެއްވާކަމުގެ މިސާލެއް
ﷲއަށްޓަކައި ކަމެއް ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް އެއަށްވުރެ ހެޔޮގޮތެއް ﷲ ދެއްވާނޭކަމަށް މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ބަޔާންކުރައްވައި ދެއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަކީ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅެވެ. ﷲތަޢާލާވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުގެ ތެދުކަން ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ސޫރަތުއްނަޖުމުގެ ކުރީކޮޅުގެ އާޔަތްތަކުގައި އެއިލާހު އަންގަވާފައިވަނީ، އެކަލޭގެފާނަކީ އަމިއްލަ އެދުންފުޅަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭކަލެއް ނޫންކަމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އަންނަ ވަޙީގެ ބަސްފުޅުތަކެއްކަންވެސް ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

07 February, 2014

ސިޙްރު ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟

ސިޙްރު ޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެތް؟
ޤަޟާ ޤަދަރަށް އީމާންވާހާލު ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ބަލީން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ ބުއްދިވެރީންނެވެއެހެންކަމުން ސިޙްރުވެސް ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއިން ރައްކާތެރިވާން އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި އައްޑަނައިގެ” ބޭނުންހިފައި ރައްވާތެރިވުމަކީ އެންމެ މޮޅުގޮތެވެ

21 January, 2014

ރަސޫލުއް ﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ދުޢާ ޚިޔާރުކުރަމާތޯއެވެ.

ރަސޫލުއް ﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ދުޢާ ޚިޔާރުކުރަމާތޯއެވެ.

لاَاِلَهَ إِلاَّ اللّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَاِلَهَ إِلاّ اِللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَاِلَهَ إِلاّ اِللّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْم

ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވަންތަ ޙިލްމުވެރި އިލާހެވެ. ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އީ މަތިވެރި ޢަރުޝީގެ ވެރި އިލާހެވެ. ﷲ ފިޔަވއި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިއިލާހެވެ. އަދި މާތް ޢަރުޝީގެ ވެރި އިލާހެވެ.
- ޞަޙީޙުލްބުޚާރީ-

20 January, 2014

ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ރުހިގެންވާ އަންހެނަކަށް ހުރި ހެޔޮކަން


މާތްކަލާނގެ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމަތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު ރަސޫލުﷲ(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ގެފާނުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. އަންހެނަކު މަރުވާއިރު އެކަނބުލޭގެ ފިރިއާގެ ކިބައިން ރުހިގެންވާނަމަ އެކަނބުލޭގެ އަކީ ސުވަރުގެ ވަންތަ މީހެކެވެ.

މަންމާއެވެ! އަހަންނަށް މަޢާފް ކުރާށެވެ.......   ވަރަށްބޮޑު ޙަޤީޤަތެކެވެ. ތެދު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ 650 ދުވަސް ވަންދެން އުނގުގައި ބައިންދައިގެން ގެންގުޅުނީ ލޯބިވާ މަންމަކަމަށްވާތީއެވެ. މުޅި ޢުމުރާއި ހުރިހާ ވަގުތެއް ދަރިންގެ ޙައްޤުގައި ހޭދަކުރަނީ މި ބައްޕައެވެ. ވަޔާއި ވާރޭގައެވެ. ހޫނާއި ފިނީގައެވެ. ވީއިރު އެދެމީހުން ދަރިންނަކަށް ދެރައެށް ނޭދޭނެއެވެ.

01 January, 2014

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޒުވާނަކަށް ޝެއިޚަކު ދިން ޖަވާބު

ތަޢާލާ ވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޒުވާނަކަށް ޝެއިޚަކު ދިން ޖަވާބު
ޢަބްދުﷲ ނަސީމް
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޤައުމުން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާޞިލް ކުރަން އުޅުނު ޒުވާނަކު އެނބުރި ގައުމަށް އައެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ، އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން އެދުނީ، އޭނާ ކުރާ ތިން ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނުވަތަ މޮޅު މީހަކު ހޯދައިދިނުމަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އޭނާގެ މައިންބަފައިން، ރަނގަޅު މުސްލިމް ޝެއިޚަކު ހޯދައިފި އެވެ!
ޒުވާނާ: ކަލޭ ތިއީ ކާކު؟ އަހަރެން މިކުރާ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެވިދާނެތަ؟
ޝެއިޚް: އަހަރެންނަކީ މާތްﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އަޅެއް. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ތިބާ ކުރާ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭތޯ ބަލާނަން!