ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

26 August, 2013

ފާނަ ބަސަންދު ރަށްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު

                    ސަމާލުވެލަށްވާ 
މިދުވަސްވަރު ބުރުނީގައި ފާނަ ބަސަންދު ފެތުރެމުން އެބައާދެ އެވެ. މީގެ 15 ވަރަކަށް ދުވަހުއްސުރެ މިއަދާ