ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 April, 2014

މުސައްލަމަތީގައި ނަމާދުކުރުން

މުސައްލަމަތީގައި ނަމާދުކުރުން


މުޞައްލަޔަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ނަމާދު އޭގައި ކުރުން ލާޒިމް އެއްޗެއްނޫނެވެ. އަދި  ނަމާދު އޭގައިކުރުމަކީ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އިތުރުވާކަމެއްވެސް  ނޫނެވެ. އަދި ނަމާދަށް ވަކި ޚާއްޞައްކަމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.