ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 December, 2013

ނަމާދު ޤާއިމް ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ނަމާދު ޤާއިމް ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ނަމާދު އަޅާފައި ތިޔަތިބެނީ ފަހެ ނަމާދު އެޅުމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ނޭގޭތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެކަމާއި މެދު ޣާފިލްވެފައިވާތީތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"
(سورة البقرة: 238)

21 December, 2013

ހިތްތަކުގައި އަބުޖެހުން

e

 

 *އެންމެ ހެއު ބަހަކީ ހައްޤު ބަހަކީ ގެ ބަސް ފުޅު ކީރިތި ވަޙީ
* އެންމެ ހެއު ރަނގަޅު އެންމެ މޮޅު ރީތި ނަމޫނާ އަކީ محمد  rގެ ނަމޫނާ ގޮތް
* ހެއުބަސް ތެދު ހައްޤުބަސް އިއްވައި އަންގަވައި ދިނުމާ ފެތުރުން
    

25 October, 2013

ހުވަފެން ތަޢުބީރު

ހުވަފެނެއްގައި، މީހަކަށް އޭނާގެ ފަހަތުން، ސިންގާއެއް ދުވަނިކޮށް ފެނުނެވެ. ސިންގާ ފެނުމުން، އޭނާ ގަހަކަށް އަރައި، އޮފިގަނޑެއްގައި އިށީންދެއްޖެއެވެ.

22 October, 2013

އިސްލާމް ދީނުގައި ޢުޤޫބާތާއި އޭގެ ވައްތަރުތައް


ޒަމާނާއި ތަން ބަދަލުވިއަސް ޙުކުމަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި، އިސްލާމް ދީން ވަނީ ކަނޑައެޅިގެންވާ ޚާއްސަ ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައެވެ. ޒަމާނާއި ތަން އަދި މުޖްތަމަޢު ބަދަލުވަމާއި، ގުޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ގެނެސްފައިވަނީ، ޙުކުމުގެ މައިގަނޑު ޤަވާޢިދުތަކެކެވެ. ވީމާ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާގޮތާއި ޙުކުމްވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތުވާނެއެވެ

11 September, 2013

ބޮޑެތި ކަންތަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރަމާ

އިސްތިޚާރާ ނަމާދަކީ ކޮބާ؟
ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ކަންކަމުގައި، ވަކި ޤަރާރެއް ކަނޑައަޅަން ނޭނގޭ ޙާލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެއެވެ. މިސާލަކަށް، ކިޔަވާނީ ކޮން ދާއިރާއަކުންތޯ، އިންނާނީ ކާކާއިތޯ، އަތުގައިހުރި ފައިސާއިން ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓާނީތޯ ނުވަތަ އެނޫން ކަމެއް ކުރާނީތޯ ފަދަ ސުއާލުތައް ހިތުތެރޭގައި އުފެދޭ ކަންކަމެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ކަންތައްކުރާނެ ގޮތުގެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިއީ ހަމަހަމަ ދެގޮތުންކުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ދެއްކެވުން އެދި ކުރާ ނަމާދެކެވެ.

26 August, 2013

ފާނަ ބަސަންދު ރަށްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު

                    ސަމާލުވެލަށްވާ 
މިދުވަސްވަރު ބުރުނީގައި ފާނަ ބަސަންދު ފެތުރެމުން އެބައާދެ އެވެ. މީގެ 15 ވަރަކަށް ދުވަހުއްސުރެ މިއަދާ 

09 July, 2013

ފްރައިޑް ފިޝް

ފްރައިޑް ފިޝް

ބޭނުންވާތަކެތި
3 ފޮތި ރޯމަސް ތުނިކޮށް ކަފާ 3 އިންޗި ދިގު އަދި ފުޅާ 2 އިންޗި ހުރި
2/1 ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި ކުނޑި
1 ބިސް
4/1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާސޯސް
5/1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
1 އިންޗީގެ 2 ލުނބޯކޮޅު
1 ސައި ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
2/1 ސައި ސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
3/1 ސައިސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
3/1 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

ފަރާޓާ


ފަރާޓާ

ބޭނުންވާތަކެތި

ބައިކިލޯފުއް

ބައިޖޯޑުމާޖިރިން

2 ބިސް (ގިރާފައި)

2 ސައިސަމުސާ އީސްޓް

1 މޭޒުމަތީސަމުސާހަކުރު

2 ފިޔާ (ކޮށާފައި)

1 މޭޒުމަތީސަމުސާހިކިކިރު

ތެޔޮފޮދެއް

އަލަނާސި ޕުޑިންގ

އަލަނާސި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

10 ފޮތި އަލަނާސި
5ބިސް
1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
5މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
½ޖޯޑު ފާރޮށިކުނޑި

ރިހާކުރު ބޯކިބާ


ރިހާކުރު ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ލާހި ރިހާކުރު
2 ލާހި ހަނޑޫ
1 ބޮޑުކާށި ހުނި
2 ގިތެޔޮ މިރުސް
2 ލުނބޯ
2 ފިޔާ
ހިކަނދިފަތް، އިގުރުކޮޅެއް، ލޮނުކޮޅެއް

ބަނާނާ ސްމޫތީ


ބަނާނާ ސްމޫތީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ވަށް ދޮންކެޔޮ ކޮށާފައި
1 ½  ޖޯޑު ޔޯގަޓް
¾ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ ޖޯޑު މާމުއި
½ ޖޯޑު އައިސްކިއުބް

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު
2
ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
3
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
2 ބިއްލޫރިތަށގެ އައިސްފެން
1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
01 އާފަލު
ވެނީލާ އައިސް ކްރީމް
އާފަލު ކޮށާފައި (ގާނިޝްކުރުމަށް(

ކަދުރު ޕުޑިން

ކަދުރު ޕުޑިން
ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 ޖޯޑު ކަދުރު ކޮށާފައި
½ ޖޯޑު ވޯލްނަޓް
6 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
3 ބިސް
½ ޖޯޑު ގެރިކިރު
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފުށް
½ ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު
ވިޕްޑް ކްރީމް
ވަރަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ޑޭޓް ޝޭކް

ޑޭޓް ޝޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު
10 އޮށް ކަދުރު
½ ޖޯޑު ކްރީމް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކިރު
އައިސްކިއުބް

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް މިލްކް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިޕްޑްކްރީމް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
1 ސްކޫޕް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
މުގުރާފައިވާ އައިސް

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ދަޅު ލައިޗީ
3 ޖޯޑު ކުރުނބާފެން
ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
އައިސް ކިއުބް
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

08 July, 2013

އަލުވި ކަވާބު

އަލުވި ކަވާބު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ރޯމަސް
3
ޖޯޑު ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައިއަލުވި
2
ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި (
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ލުނބޯގެހުތް
1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1
ޖޯޑުފުށް
ލޮނުކޮޅެއް

ރެސިޕީ ސުފުރާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1ޕެކެޓް ލެމަންޕަފް ބިސްކޯދު(ބޮޑު(
1 ދަޅުގެރިކިރު
3  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
6 ބިސް
2
ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½  ޖޯޑު ކެޝޫނަޓް ކޮށާފައި

ކަދުރު ބޯކިބާ

ކަދުރު ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
1
ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި
2
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
4
ބިސް

ބިސް ޕެޓީޒް

ބިސް ޕެޓީޒް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
5 ބިސް ( ފެނުކައްކާ ކޮށާފައި )
½ ޖޯޑު ފަސްމީރު މަސް
1
ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
1
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
½ ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1/3
ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
ލޮނުކޮޅެއް
3
ޖޯޑު ފުށް 3
1
ބިސް) ފުށްގަނޑަށް )

ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް


ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
4 އަލުވި ފެނުކެއްކި
300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައިހުރި)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި ކޮތަނބިރި
1 ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި)
3 ފޮތި ޕާން
3 ޖޯޑު ފުށް
1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
2/1 1 ޖޯޑު ފެން
ލޮނުކޮޅެއް

ބެނޮފީ ޕައި

ބެނޮފީ ޕައި
ބޭނުންވާ ތަކެތި

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

60 މިލި ލީޓަރ ޗޮކްލެޓް ހޭޒެލްނަޓް ސްޕްރެޑް

450 މިލި ލީޓަރ ޑަބަލް ކްރީމް

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޢައިސިން ޝުގަރ

50 ގްރާމް ޕްލޭން ޗޮކްލެޓް (ކޮށާފައި)

ދޮންކެޔު ކަޖޫ ޅަގަބުޅީގަ

ދޮންކެޔު ކަޖޫ  ޅަގަބުޅީގަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި