ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

21 January, 2014

ރަސޫލުއް ﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ދުޢާ ޚިޔާރުކުރަމާތޯއެވެ.

ރަސޫލުއް ﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ދުޢާ ޚިޔާރުކުރަމާތޯއެވެ.

لاَاِلَهَ إِلاَّ اللّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَاِلَهَ إِلاّ اِللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَاِلَهَ إِلاّ اِللّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْم

ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވަންތަ ޙިލްމުވެރި އިލާހެވެ. ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އީ މަތިވެރި ޢަރުޝީގެ ވެރި އިލާހެވެ. ﷲ ފިޔަވއި އެހެން އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އީ އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިއިލާހެވެ. އަދި މާތް ޢަރުޝީގެ ވެރި އިލާހެވެ.
- ޞަޙީޙުލްބުޚާރީ-

20 January, 2014

ފިރިމީހާގެ ކިބައިން ރުހިގެންވާ އަންހެނަކަށް ހުރި ހެޔޮކަން


މާތްކަލާނގެ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމަތުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި އިތުރު ރަސޫލުﷲ(ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ގެފާނުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. އަންހެނަކު މަރުވާއިރު އެކަނބުލޭގެ ފިރިއާގެ ކިބައިން ރުހިގެންވާނަމަ އެކަނބުލޭގެ އަކީ ސުވަރުގެ ވަންތަ މީހެކެވެ.

މަންމާއެވެ! އަހަންނަށް މަޢާފް ކުރާށެވެ.......   ވަރަށްބޮޑު ޙަޤީޤަތެކެވެ. ތެދު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ 650 ދުވަސް ވަންދެން އުނގުގައި ބައިންދައިގެން ގެންގުޅުނީ ލޯބިވާ މަންމަކަމަށްވާތީއެވެ. މުޅި ޢުމުރާއި ހުރިހާ ވަގުތެއް ދަރިންގެ ޙައްޤުގައި ހޭދަކުރަނީ މި ބައްޕައެވެ. ވަޔާއި ވާރޭގައެވެ. ހޫނާއި ފިނީގައެވެ. ވީއިރު އެދެމީހުން ދަރިންނަކަށް ދެރައެށް ނޭދޭނެއެވެ.

01 January, 2014

ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޒުވާނަކަށް ޝެއިޚަކު ދިން ޖަވާބު

ތަޢާލާ ވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޒުވާނަކަށް ޝެއިޚަކު ދިން ޖަވާބު
ޢަބްދުﷲ ނަސީމް
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޤައުމުން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާޞިލް ކުރަން އުޅުނު ޒުވާނަކު އެނބުރި ގައުމަށް އައެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ، އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން އެދުނީ، އޭނާ ކުރާ ތިން ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ނުވަތަ މޮޅު މީހަކު ހޯދައިދިނުމަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އޭނާގެ މައިންބަފައިން، ރަނގަޅު މުސްލިމް ޝެއިޚަކު ހޯދައިފި އެވެ!
ޒުވާނާ: ކަލޭ ތިއީ ކާކު؟ އަހަރެން މިކުރާ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެވިދާނެތަ؟
ޝެއިޚް: އަހަރެންނަކީ މާތްﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އަޅެއް. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ތިބާ ކުރާ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭތޯ ބަލާނަން!