ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

07 December, 2012

ބުރުނި ތ އަތޮޅު ބަނދި


މިއީ ތ އަތޮޅު ބަންޖޭ ކިޔާ ބަންޖެވެ. މި ބަންޖަކީ އިހުގަ ބުރުނީ ދޮށީ އުމުރު މީހުންގެ މެދުގައި  ވަރަށް މައްސޫރު ބަންޖެކެވެ.


ޓޯއް ޓޯއް އެކަލަގެ ދަރި ޓޯއް ޓޯއް
 ނައުބިންދީ ހަދުވަހުން
ރިޔާ ފެހީ ކޮށްލަމްނޭ ދެރިޔާލޭ
ތިންކުނބޭ ހައްސަ މަބުރު ވައިނަބޭ
މަލާފަތު ބިލަތްޖެހިތާ މަންޖެމިތާ އޮށްނަމިތާ ވަންނަމިތާ

 އެއޮށްފެންނަ މިތާ ކޮންރަށެއްތަ
 އައްޑު ހުވަދޫ  މުލަކު ގަންވޭރޭ
ގަނވޭރުގަ ތިބި ދެކުދިން
ރޮއިރޮއި ހޭރިގަތީ ދާނބުނީ މަލިކަށް އާނ
 މަލިކަށްގޮސް ކެލައަށްނާ
ރާއްޖެހިފައި އެކޮޅުމިކޮޅު ސިއްލަނކޮޅު
 ދުންބުރި ބުރި ބުރާލި ކޮޅު
އޮތީ މިތާ ނެތީ މިތާ އެއޮށްގޯތީ ތިބޭނޭ ދެގޭ ދެބޭންނޭ ދެގޭ ދެފަހެރިންނޭ
އެކަމަނާ މޫދައްތަ މިކަމަނާ ނަމާދައްތަ
ގެރިކަތީލާ މަސްހަބީބީއޭ
ދެއޮޑި ފުރުވިއޭ އަދިނުދޭ މާލެ
ރައިފައްޔޯ ރައިފައްޔޯ
މާލޭން ފުރައިފައްޔޯ އުތުރުވަރީ ވައިގައްޔޯ
މައޮޑިދަނީ ވަތުގައްޔޯ ފަތެކާ ފަތެއްލައްޔޯ
 ބޮޑު ތުނޑުން ބޭރައްލައްޔޯ ކުޑަ ތުނޑުން ބޭރައްލައްޔޯ
އެއަސް ލެފީ ބުރުންޏައްށޯ
ހުސް ބުރުނީ ގަންވޭރޭ މައޮޑި އޮތަނުދިން ވޭރޭ
ކުރަނދުވަރޭ މާގުޅިއޭ  ފިލައިގަނޑޭ ފަހުފޮއްޗޭ
ލާހިމާވާ ކިލެގެރަށޭ ދިއްފުށި ކަމާނާގެ ރަށޭ
އޮޅުގިރި ދޮންރަސްގެ ރަށޭ
ވިލުފުށި  ކިލަގެނެތީ ފަޅުނުވަދޭ ދުރުން ބިރުން ގޮސް
ހޮނޑަލަފުށީ ދައުޖެއްސީ ކުއްޖަކަށް ހާސްމަހޯ ރޭ އޮތީ ހޮނޑަލަފުށީ
ފަޅުވަދެގެން ފަހަލަ ބޭރުން ލައްޔޯ ކަޅުފަރާ އެތެރޭން ލައްޔޯ
އުހުރިޔާއިން މުޅިވިއެގެން ކޮޅުފުއްޓުން ބޮލި ބިނދެގެން މަޑިފުށީ އަރާތަކޯ
މަޑިފުށީ ބިލަގަދު ރާވެރި ބަކަރިތަކުން އެއްވިގަތޯ ލެއްވިގަތޯ
ވަނަކު ދެކުރުނބާ ދީގެނެޔޯ ބިލަތްދަޅި ލައިގެންޔޯ
ކައްދަފުށީ ހާ ކަމަނާ ދިންބިލަތްކޮޅެއް ކައިލައްޔޯ ބޯލައްޔޯ
މީރުފެން ހިނައިލައްޔޯ ދިޔަމިގިލި ކަލޯގެ ރަށޯ
ޖަހާލައިފައި ކަންޑަރަށޭ ކަންޑަރު މީދާތަކުނޭ
ގުރާދޫ ސޫފި ތަކުންނޭ .
ޅަވައްޑޫ ގޮއިވެރިޔާ ކާންދިނާ ބޯންދިނާ ލޮނުމަސް ތައްޓެއް ދިނާ
ފޮނިދާނީ ހިތުތަން ކައިކައި ނުކަމެ ކިކަނދިހެން
ވައިވަދެގެން ވައިވަދެގެން ކާއްޑޫ ނިވާވަދެގެން  
ދުރުން ހުރެ ނުބެލިއްޔާ ނުފެންނާނޭ ދެކޮޅު
ދެމުރަނގަ ފެންނަފުއްޓޭ މަތިމުރަނގަ ދިއްފުއްޓޭ
ގާތު އޮތީ އުސްފުއްޓޭ
މެދުއޮތް ހިރިޔަން ފުއްޓޭ
ތިމަރުފުށީ ބޮޑުކަންނާ ނުލިބޭ ބޯފެންތިކިނާ ތާފަތަކު ހަކުރު ތިކިނާ

ރޯނު ބޮނޑި ފުނައްޑޫންނޭ
އަލިފުޅު ކަނިމީދޫންނޭ
ހުސްކަނި ވާމަންޑޫންނޭ
ބައުފޭލި އެލައި ވަލުންނޭ
ހާހޫރަ ބޮނޑި ކިނބިދޫންނޭ
ކުރެނދިކަނޑާ ފުށިގަނޑުނޭ
ބައްޕެންތަށި އޮމަދޫންނޭ
ދެރިއަހާ ވަންބައްޖޭ ވަންބަދި ކަނބާތަކުނޭ
ބޮޑުކުރުނބާ ފޮންދޫންނޭ
ހޯރައަރާ ކަފިދޫންނޭ
ބޯވަހިފާ ކަކުޅަހުނޭ
ބަނދަރުހެވީ ކުޑަދޫންނޭ
ތޮޔޮބޯ ހިރިލަންދޫންނޭ
ވަގުވަޅިތިލަ ވަންދޫންނޭ
މޭނައެރި ކަނޑޫދޫންނޭ
ކައްރިޔާ ކައުނިންމީމޭ
ގަނިމަ ކަރު ހުއްޓީމޭ ފުށިގަނޑަށް....


No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ