ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

26 March, 2013

ޙަލީމަތުއްސައުދިއްޔާ

ޙަލީމަތުއްސައުދިއްޔާ

ރާގު : ވޯދިން ކަހާން ސެލާއޭނ


ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ ސަޢުދިއްޔަ މާތް ޙަލީމާ
                 މަންމާފުޅެއްގެ ޒާތުން އިސްނެންގެވީ ޙަލީމާ- ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ 
                                                              
އަރިހުންނެ އާމިނަތުވި ލޮބުވެތި ވަޞިއްޔަތައިގެން
                 ޤައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން ޙިދުމަތް އެމާތްކުރައްވާ- ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ
ކިރުފޮދު މިހިތްޕަވާ އިރު ތުއްޕުޅު މިދަރިކަލުން މާތް
                 އިންސާފު ދެކިވަޑައިގެން އަޚަކަށް އެގެންގުޅުއްވާ - ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ                        
ހިތްޕުޅު އެ ނަންގަވައިގެން މަލަކުންގެ އަތްޕުޅުންނޭ
                 ޠާހިރު ކުރެއްވި މަންޒަރު ތަސްލީމްވެސް ކުރައްވާ - ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ
ނިޢުމަތްތަކާ ކަރާމާތް އޮހިގެން މިއައި ގޮތުންދެން
                 އުއްމަތުގެ ސާހިބަކަށް އަބަދަށް ޔަޤީން ކުރައްވާ - ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ
  
-ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު-


No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ