ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 March, 2013

ޢަބުދުﷲ ބިން ޖަދުޢާން

ޢަބުދުﷲ ބިން ޖަދުޢާން

ރާގު : ލޯ އިޝްގް މުޝްކުރާޔާ
ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ މަޖިލިސް ތަކުން އަލީގާ ވީ ލޯތަކެއް އުޖާލާ
                                              ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ 
                                   
ތުއްޕުޅުއިރުގެ ހަދާނޭއް ގެނުވޭގޮތުން މިތާގައި
                 ނަކަލެއް މިކޮށްލަނީ ދެން އޭރުގެވި ސޫރަތެއްގައި
                          މައްކާގެ ޖައްވުގައިމީ ފައުޅުވެ އެނަން ހިނގާލާ
                                             ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ                                    
ގަދަރޭވަނީ އުފުލިފައި ކުރިޔަށްމި އޮތްމި ޢަބުދުޖަދުޢާނު
                 ޖާފަތް އެތާގެ ބަޔަކަށް ދީފައިވަނީ އެދޭހައި 
                          ފަހުރާއި އިއްޒަތުންނޭ މުޅިތަންއެކީ ވިދާލާ
                                             ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ     
މުއްސަންދިކަމެއް އެހޯދީ ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއިންނޭ
                 އެތަކެއް އަޖައިބުފަހުން ފެނިގެންނެ މޮޅު ހަޒާނާ
                          ވީއިރު ފަގީރުކަމުގާ ގައުމު މުޅިން ފަހާލާ
                                             ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ  
ޙަލަފުލް ފުޞޫލްވެސް ވީ އޭނާގެ ތެރޭގައި
                 ޞުލްޙައިގެ ސިކުނޑިތައް މާތް އިސްނެންގެވި މިކަމުގާ
                          ޤަދަރެއް އިތުރު މިދުނިޔޭން ފެނިގެންދަނީ މިއައުލާ
                                             ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ  
ދުނިޔޭގެ ތަޖުރިބާއިން ޢިބުރަތް އެހޯއްދަވަންތާ
                 މީހުންގެވީ މިޒާޖާ އުޅުމެއް އެބައްލަވަންތާ
                          އެތަނަށް ވަޑައިގަތީ ދެން ދެފަހަރަކު މާތް ރަސޫލާ
                                             ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ                                                                                                                                                                                                         
-ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު-

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ