ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 March, 2013

އަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ

އަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
ރާގު : ޔާމޭރީ މަންޒިލް ބަތާ

ޔާނަބީ ތިޔައޭވި މާތް ޢަރުޝީގެ އަޢުލާ ނޫރަކީ
            ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވެވޭ އަޅަމެންގެ ހުރިހާ ސިއްރަކީ
   ޔާނަބީ ތިޔައޭ

ސުންނަތާއި މިސިޔަރަތޭ ރާސްތާކީ ސީދާ ހިގޭ
            ޖަންނަތާއި ސަޢާދަތަށް ފަރިކޮށްލަދޭ މިޞްރާބަކީ
      ޔާނަބީ ތިޔައޭ
ކޮންމެ ޝަރަފެއް ޢިއްޒަތެއްވާނީ ލިބުން ތިޔަ ޙައްޤުގައި
            އެއްމެ ޙާއްޞަ ޝަފާޢަތުލް ޢުޘްމާ އެދޭ މަޤުޞޫދަކީ
                                          ޔާނަބީ ތިޔައޭ
ފަޚުރު ޢަރަބީން އަދި ވަކިން ކޮށްލީ ޤުރައިޝިންނޭ ޖަމާ
            އިތުރު މާތް ސޫރަތު ޤުރައިޝުން ނަންގަވާށެ ދަލީލަކީ
                                          ޔާނަބީ ތިޔައޭ
                  
-ޔޫސުފް މުޙައްމަދު ފުޅު-

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ