ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 March, 2013

ޙިކުމަތްތެރި ޚަލީފާޙިކުމަތްތެރި ޚަލީފާ

ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ޢަދުވެރިކަމާއި އޯގާވެރިކަމުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލެކެވެ.

އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. " އޭ ބައްޕާއެވެ! ބައެއް ކަންކަމުގައި މާ ބޮޑަށް ދޫ ދެއްވަނީ ކީއްވެ ތޯއެވެ؟ ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ! އަޅުގަނޑު ބައްޕަގެ މަޤާމުގައި ހުރިނަމަ ޙައްޤުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރެއް ނުގަންނާނަމެވެ."
ޚަލީފާ ވިދާޅުވިއެވެ. " އޭ ދަރިކަލުންނޭވެ! އަވަސް އަރައި ނުގަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރާ އެއީ ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއްކަން ދެފަހަރު ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ޙަރާމް ކުރެއްވީ ތިންވަނަ މަރުޙަލާގައެވެ. އޭ ދަރިކަލުންނޭވެ! މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤަކީ ބުރައެއްޗެއްކަމަށް ވިސްނި، ޙައްޤަށް ނަފުރަތްތެރި ވެދާނެ ކަމަށް އަހުރެން ބިރުގަންނަމެވެ. ( އެބަހީ؛ އެއްފަހަރާ މަނާ ކުރުމުން އެކަން މީސްތަކުންނަށް ބޮޑުވެ، އެމީސްތަކުން އެކަން ޤަބޫލު ނުކޮށްފާނެ ކަމަށް އަހުރެން ބިރުވެތިވަމެވެ.) އަދި އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑުވެގެންވާ ފިތުނައެއް އުފެދިދާނެއެވެ."
ދެން ދަރިކަލުން، އޭނާގެ ބައްޕަގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތު ފެނިވަޑައިގެން، އޭނާގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ. ދަންނާށެވެ! އެއީ އެ ދަރިކަލުން ބާރުގެ ގޮތުން ނިކަމެތި ވުމުގެ ސަބަބަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ދީން ރަނގަޅަށް ފަހުމު ވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ