ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ލައިޗީ ކޮލާޑާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ދަޅު ލައިޗީ
3 ޖޯޑު ކުރުނބާފެން
ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
އައިސް ކިއުބް
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
 
ހައްދަވާނެގޮތް
ލައިޗީ، ކުރުނބާފެން، އައިސްކިއުބް، ހަކުރު ބްލެންޑަރަށް އަޅައި ރަގަޅަށް ފޮނު އަރަންދެން ގިރާލުމަށްފަހު ތަށްޓަށް އަޅާށެވެ. ދެން ކޮންމެ ތަށްޓަކަށް އައިސްކްރީމް ސްކޫޕެއް އަޅައި ސާވްކުރާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ