ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

ބަނާނާ ސްމޫތީ


ބަނާނާ ސްމޫތީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ވަށް ދޮންކެޔޮ ކޮށާފައި
1 ½  ޖޯޑު ޔޯގަޓް
¾ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ ޖޯޑު މާމުއި
½ ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
 
މާމުއި، ވެނީލާ އެސެންސް، ދޮންކެޔޮ، ޔޯގަޓް، އައިސްކިއުބް މިކްސްޗަރަށް އެޅުމަށްފަހު ފުރަތަމަ މަޑު ސްޕީޑެއްގައި ގިރަން ފަށާށެވެ. ދެން ސްޕީޑް ބާރުކުރަމުން  ގޮސް އެންމެ ބާރު ސްޕީޑްގައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފޮނު އަރަންދެން ގިރުމުން ތައްޓަށް އަޅައި ސާވްކުރާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ