ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް

ޗޮކްލެޓް މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި
1 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް މިލްކް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވިޕްޑްކްރީމް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
1 ސްކޫޕް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
މުގުރާފައިވާ އައިސް


ހައްދަވާނެގޮތް
ފުލްކްރީމް، ވިޕްޑްކްރީމް، ހަކުރު، ކޮކޯ ޕައުޑަރު، މިކްސްޗަރުން ރަގަޅަށް ފޮނު އަރަންދެން ރަގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ބިއްލޫރި ތަށްޓަކަށްއެޅުމަށްފަހު މުގުރާފައިވާ އައިސް އަޅައި މައްޗަށް އައިސްކްރީމް އެޅުމަށްފަހު ސާވްކުރާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ