ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ކަދުރު ބޯކިބާ

ކަދުރު ބޯކިބާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
1
ޖޯޑު މުގުރި ފާރޮށި
2
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
4
ބިސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
2
ޖޯޑު ފެން
1
ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
1
ދަޅު ގެރިކިރު
2
ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ ޖޯޑު ހަކުރު
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ބިސް. ކިރު ، ބަޓަރ އަދި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށްފައި ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ، ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ