ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ރެސިޕީ ސުފުރާ


ބޭނުންވާ ތަކެތި
1ޕެކެޓް ލެމަންޕަފް ބިސްކޯދު(ބޮޑު(
1 ދަޅުގެރިކިރު
3  މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
6 ބިސް
2
ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½  ޖޯޑު ކެޝޫނަޓް ކޮށާފައި


ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ޓްރޭއެއްގައި ހަކުރުކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ. ލެމަންޕަފް ބިސްކޯދު ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި ޓްރޭގެ ވަތަށް އަޅާލާށެވެ. ބިހާއި ގެރިކިރު އަދި ވެނީލާ އެސެންސް ރަގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު ބިސްކޯދުގެ މައްޗަށް އެޅުމަށްފަހު އަވަނުން ފިހެލާށެވެ. ނުވަތަ އާވިން ކައްކާލާށެވެ. ޕުޑިން ޕިހެ ނިމުމުން މައްޗަށް ކެޝޫނަޓް އަޅައި އައިސްއަލަމާރީގައި ބަހައްޓާ ފިނިކުރުމަށްފަހު ސާވްކުރާށެވެ

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ