ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

ޑޭޓް ޝޭކް

ޑޭޓް ޝޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
2 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު
10 އޮށް ކަދުރު
½ ޖޯޑު ކްރީމް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކިރު
އައިސްކިއުބް
 
ހައްދަވާނެގޮތް
ކިރު، ކަދުރު، ކްރީމް، ހަކުރު އަދި އައިސް ބްލެންޑަރުން ރަގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު ސާވްކުރާށެވެ. ތަށްޓަށް އަޅައި ކަދުރު އޮށަކުން ގާނިޝްކުރެވިދާނެއެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ