ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް


ޗީޒް ކަޓްލެޓްސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
4 އަލުވި ފެނުކެއްކި
300 ގ. ޗީޒް (ގާނާފައިހުރި)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި ކޮތަނބިރި
1 ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ޖޯޑު ކެބެޖް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި)
3 ފޮތި ޕާން
3 ޖޯޑު ފުށް
1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
2/1 1 ޖޯޑު ފެން
ލޮނުކޮޅެއް


ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ޕާންފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް ފެން އަޅާފައި ފޯކުރަން ބަހައްޓާށެވެ. އަލުވި ، ޗީޒް، މިރުސް، ކޮތަނބިރި، ފިޔާ، ކެބެޖް، އެއްކޮށް މޮޑެފައި ޕާން ފޮތި ތަކުން ފެން ފެލާފައި އެއްކޮށްފައި ގުޅަ ވެށޭ ވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ގުޅަ ގުޅަ ހާދާފައި އޮމާންކޮށްފައި ފުށްކޮޅު ފެން އެއްކޮށްފައި އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ގުޅަތައް ފުށަށް ލާފައި ބޭރުގައި ފާރޮށި ކުނޑި ހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ތަވާއުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާފައި ކެކިގަތީމާ ގުޅަތައް ތަވާޔަށް އަޅާފައި ތެލުލާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ