ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ފާރޮށި ޕުޑިންގ


ބޭނުންވާ ތަކެތި

10 ބިސް
2 ދަޅު ގެރިކިރު
2 ޖޯޑުފެން
1 ޖޯޑު މުގުރާފައިހުރި ފާރޮށި
1 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސް ކަދުރު
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ހަކުރު ކޮޅު ފިޔަވައި ބާކީހުރި ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް މިކްސަރަށް އަލާފައި ގިރާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއުނދުންމައްޗަށް އދާލާފައި ހަކުރު އަޅާފައި ބްރައުންކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް ގިރާފައި ހުރި ބައި އަޅާލާފައި އާވިން ކައްކާލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ