ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

ރިފްލެޑް ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

60 މިލި ލީޓަރ ޗޮކްލެޓް ހޭޒެލްނަޓް ސްޕްރެޑް

450 މިލި ލީޓަރ ޑަބަލް ކްރީމް

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޢައިސިން ޝުގަރ

50 ގްރާމް ޕްލޭން ޗޮކްލެޓް (ކޮށާފައި)


ހައްދަވާނެ ގޮތް

ޗޮކްލެޓް ހޭޒެލްނަޓް ސްޕްރެޑް އާއި 75 މިލި ލީޓަރ ޑަބަލް ކްރީމް ރަގަޅަށް އެއްކުރަށްވާށެވެ. ބާކީހުރި ޑަބަލް ކްރީމް އެހެން ތައްޓަކަށް އަޅުއްވާ މީގެތެރެއަށް

އައިސިންޝުގަރ ފުރާނުއްވާށެވެ. މިތަކެތި ރަގަޅަށް ވިޕްކުރައްވާށެވެ. ވިޕް ވުމުން

ކުރިން އެއްކުރެއްވި ތަކެއްޗާއި ކޮށާފާހުރި ޗޮކްލެޓް މިއާ އެއް ކުރައްވާށެވެ.

އެއްވުމުން ޕްލާސްޓިކް ތައްޓަކަށް މިތަކެތި އަލުއްވާ ގަނޑުކުރައްވާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ