ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

09 July, 2013

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް

އެޕަލް ވެނީލާ މިލްކް ޝޭކް
ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު
2
ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
3
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
2 ބިއްލޫރިތަށގެ އައިސްފެން
1 ޖޯޑު އައިސްކިއުބް
01 އާފަލު
ވެނީލާ އައިސް ކްރީމް
އާފަލު ކޮށާފައި (ގާނިޝްކުރުމަށް(
 
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
މިކްސަރަށް އާފަލު، ހަކުރު، ހިކިކިރު، ވެނީލާ އެސެންސް، އައިސްކިއުބް އަދި ފެންއަޅާފައި ގިރާލައްވާށެވެ. ބިއްލޫރި ތަށްޓަށް އެޅުމަށްފަހު ކޮންމެ ތައްޓަކަށް އައިސްކަރީމް ސްކޫޕް އެއް ލައްވާށެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ކޮށާފައވާ އާފަލު އަލައި ގާނިޝްކޮށްލާށެވެ

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ