ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ގަބުޅިފަނި

ގަބުޅިފަނި


ބޭނުންވާތަކެތި


 2 ގަބުޅި
4 ގަބުޅީގެފެން
1 ޖޯޑް ހަކުރު
4 ޖޯޑު ފެން
ބައިސަމުސާ ލޮނު

ހަދާނެ ގޮތް

4 ގަބުޅީގެފެން އެއްޗަކަށް އަޅުއްވާފައި 2 ގަބުޅި ވަރަށްކުދިކޮށް ކޮށްޓަވާށެވެ.
ދެން ފެނާ' ހަކުރާ' ލޮނުކޮޅާ އެއްކުރައްވާފާ އޭގެތެރެއަށް ގަބުޅިކޮޅު އަޅުއްވާށެވެ. 
އެއަށްފަހުމީރުވާނީ ފިނިކުރައްވައިގެން ހިއްޕެވިއްޔާއެވެ


No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ